Thiết kế Kiến trúc nhà hàng sinh thái

Thiết kế nhà hàng sinh thái xã Yên Sơn - Quốc Oai -TP Hà Nội
Thể loại CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
Ngày 2011
Giá trị
Vị trí Quốc Oai -TP Hà Nội